CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.cracksportsclub.com és propietat de FONDESE SL amb CIF B59381194 i adreça fiscal a CL TURO D’EN BRUGUET 2 08402, GRANOLLERS (BARCELONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre FONDESE SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç detallista, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

FONDESE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, FONDESE SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és l’oferta o la promoció de serveis del club esportiu.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de FONDESE SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres serveis, podeu adreçar-vos a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre a la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FONDESE SL informa als usuaris que les dades personals obtingudes durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de lusuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Així mateix, FONDESE SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça CL TUR D’EN BRUGUET 2 08402, GRANOLLERS (BARCELONA) oa través del correu electrònic crack@cracksportsclub.com.

Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra haureu d’identificar-vos amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta però se’n permet la gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb FONDESE SL al telèfon d’atenció al client 938796915 o mitjançant el correu electrònic crack@cracksportsclub.com.

Tots els continguts de la web són en espanyol i català.

Prèviament a la prestació del servei, el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

 

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga online, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

A l’apartat “Fes-te soci” es descriuen les característiques i ofertes dels nostres serveis.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent FONDESE SL ofereix informació sobre tots els seus serveis, característiques i preus. Tot i això, FONDESE SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

 

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

FONDESE SL disposa d’un servei d’atenció al client, mitjançant el telèfon 938796915 o mitjançant el correu electrònic crack@cracksportsclub.com on podreu adreçar la reclamació corresponent en cas de desconformitat.

 

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

 

Despeses i prestació dels serveis

FONDESE SL només realitza els serveis cobrant una quantitat d’Euros en concepte de les despeses derivades del servei contractat. En tot cas, a la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

 

Formes de pagament i execució del servei

El client realitzarà l’abonament de l’import inicial del servei a través de targeta de crèdit, una vegada iniciada la relació amb FONDESE SL, a les instal·lacions es realitzarà el canvi del mode de pagament per pagament domiciliat.

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer).

Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de FONDESE SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les anotacions de dèbit i reabonament corresponents en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de FONDESE SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

La disponibilitat de serveis oferts per FONDESE SL pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, FONDESE SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic.

El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, FONDESE SL podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de qualitat superior, o excepte raons justificades i demostrables per FONDESE SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

 

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 938796915, adreçant-se al correu electrònic crack@cracksportsclub.com , remetent el vostre escrit a la nostra adreça postal CL TUR D’EN BRUGUET 2 08402, GRANOLLERS (BARCELONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte del contracte.

  • Reemborsament del pagament: El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es farà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari. La FONDESE SL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.
  • Reclamació: Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment de FONDESE SL està situat a CL TURO D’EN BRUGUET 2 08402, GRANOLLERS (BARCELONA) oa través del correu electrònic crack@cracksportsclub.com.

 

Jurisdicció

Així mateix, FONDESE SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FONDESE SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Obrir chat
1
Benvingut a Crack Sports. En què et podem ajudar?